Sabtu, 17 April 2010

AHLULBAYT NABI DAPAT DIIKUTI MELALUI DIALALOG DISAMPING ILHAM BAGI PRIBADI - PRIBADI TERTENTU


PEMIMPIN REVOLUSI RII SETELAH KHOMAINI
SAYED ALI KHAMENEI (RAHBAR)

SEKJEND HIZBULLAH LIBANON, SAYED HASSAN NASRULLAH


Bismillaahirrahmaanirrahiim

Sultanul-Waizin Shirazi seorang ulama Iran yang terkenal telah melawat India pada tahun 1927 AD [1345 H], ketika itu beliau berusia 30 tahun. Beliau telah disambut dengan baik kemana sahaja beliau pergi. Manusia dapat manfaat dari ilmu beliau mengenai hadith, sejarah dan ulasan kitab suci al-Quran. Beliau telah dipelawa untuk berdialog pada 23hb Rejab 1345 H dengan mereka dari ahli sunnah di Peshawar, yang ketika itu di dalam jajahan India tetapi kini di Pakistan. Mereka berdialog selama 10 malam berturut-turut. Dua orang yang utama dipihak lain yang mengambil bahagian adalah ulama yang termashor dari Kabul, Hafiz Muhammad Rashid dan Sheikh Abdus-Salam. Empat orang pemberita telah merakamkan perbincangan itu dihadapan anggaran 200 orang hadirin [sunni – shia]. Surat khabar tempatan telah menyiarkannya pada keesokkan hari. Sultanul-Waizin Shirazi telah menyusun semula semua perbincangan yang disiarkan oleh akhbar-akhbar tersebut kedalam sebuah buku didalam bahasa Farsi, yang diterbitkan di Teheran dengan tajuk Shabhaye-Peshawar, atau Peshawar Nights. Berikut adalah terjemahan dari buku tersebut.

SESSI 1
[Khamis malam, 23hb Rejab, 1345 H]

Hafiz Muhammad Rashid, Sheikh Abdus-Salam, Seyyed Abdul-Hayy, dan ulama-ulama tempatan lain turut hadir sama. Dialog tersebut diadakan dihadapan khalayak ramai. Di dalam majalah dan surat-surat khabar, mereka mengelar penulis sebagai ‘Qiblat-o-ka’ba’ tetapi di sini saya mengelar beliau ‘Shirazi’ dan kepada Hafiz Muhammad Rashid sebagai ‘Hafiz.’

Hafiz: Kami merasa amat gembira kerana mendapat peluang ini pada membincangkan titik-titik asas perbezaan yang ada pada kita. Pertama sekali kita harus menentukan bagaimana kita hendak memulakannya.

Shirazi: Saya bersedia untuk berbincang dengan syarat kita mengenepikan segala prasangka yang ada dan berbincang perkara-perkara tersebut dengan saksama, seperti saudara.

Hafiz: Saya juga dibolehkan untuk membuat satu syarat, iaitu perbincangan ini hendaklah berasaskan dari ayat-ayat al-Quran yang suci.

Shirazi: Syarat itu tidak boleh diterima, kerana al-Quran yang suci itu terlalu singkat dan umum yang mana pengertiannya yang mendalam harus dihuraikan melalui rujukan-rujukan dari lain fakta dan juga hadith.

Hafiz: Benar, dan boleh diterima, tetapi adalah perlu bahawa rujukan yang dibuat dari hadith dan peristiwa hendaklah berasaskan pada bukti yang tidak boleh dipertikaikan. Kita hendaklah menjauhkan diri dari merujuk pada punca yang diragukan.

Shirazi: Setuju, kerana orang seperti saya, yang merasa bangga untuk menyatakan keturunan saya dari nabi, adalah tidak wajar bagi saya untuk menyalahi contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh keturunan saya, nabi Islam. Baginda telah dikatakan di dalam al-Quran sebagai berikut: ‘Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang mulia.’ [68:4]. Adalah tidak patut untuk bertindak menyalahi Nas al-Quran yang suci yang mengatakan: ‘Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik, dan adakanlah perbincangan dengan mereka dengan cara yang terbaik…… [16:125]

PERTALIAN DENGAN NABI YANG SUCI
Hafiz: Maafkan saya, kamu mengatakan bahawa keturunan kamu dari nabi Allah. Ini telah diketahui umum, tetapi bolehkah kamu terangkan kepada saya salasilah kamu supaya saya tahu yang pertalian kekeluargaan kamu itu sampai kepada Rasul.

Shirazi: Tali kekeluargaan saya sampai kepada nabi melalui Imam Musa Kazim, ianya seperti berikut:

Muhammad, anak kepada Ali Akbar [Ashraful-Waizin], anak kepada Ismail Mujtahid al-Waiz, anak kepada Ibrahim, anak kepada Salih, anak kepada Abi Ali Muhammad, anak kepada Ali [dikenali sebagai Mardan], anak kepada Abil-Qassim Muhammad Taqi, anak kepada Maqbulud-din Husain, anak kepada Abi Ali Hasan, anak kepada Muhammad bin Fathullah, anak kepada Ishaq, anak kepada Hashim, anak kepada Abi Muhammad, anak kepada Ibrahim, anak kepada Abil-Fityan, anak kepada Abdullah, anak kepada Hasan, anak kepada Ahmad [Abu Tayyib], anak kepada Abi Ali Hasan, anak kepada Abu Jafar Muhammad al-Hairi [Nazil-e-Kirman], anak kepada Ibrahim Az-Zarir [dikenali sebagai Mujab], anak kepada Amir Muhammad al-Abid, anak kepada Imam Musa Kazim, anak kepada Imam Jafar Sadiq, anak kepada Imam Muhammad Baqir, anak kepada Imam Ali Zain-ul-Abidin, anak kepada Imam Husain, anak kepada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib.

Hafiz: Pertalian ini hanya sampai kepada Amirul Mukminin, Ali [ra], sedangkan kamu kata ia berakhir kepada nabi. Yang nyata dengan salasilah ini, kamu boleh katakan diri kamu diantara kerabat-kerabat nabi dan bukannya keturunan terus dari Baginda. Keturunan adalah sesuatu yang mempunyai pertalian terus dengan nabi.

Shirazi: Pertalian keturunan kami sampai kepada nabi melalui Bibi Fatima Zahra, ibu kepada Imam Husain. Saya tidak faham mengapa kamu menitik beratkan sangat pada persoalan ini.

Hafiz: Saya fikir saya sudah tersalah faham. Pada pandangan saya bahawa keturunan diakui dari pihak lelaki sahaja. Saya sebutkan dari petikan arab: ‘Anak-anak lelaki, cucu, dan anak-anak perempuan adalah dari saya, tetapi anak dari anak-anak perempuan saya, bukan dari saya.’ Jika kamu boleh buktikan sebaliknya, silakanlah.

Shirazi: Terdapat bukti yang kuat dari al-Quran dan Hadith yang sahih untuk menunjukan tuntutan saya.

Hafiz: Sila nyatakan supaya kami boleh faham.

Shirazi: Sedang kamu bercakap tadi saya teringat perbincangan diantara Harun ar-Rashid, Khalifa Abbasiya, dengan Imam kami Musa Kazim pada tajuk ini. Imam memberikan jawapan yang meyakinkan kepada khalifa, sehingga baginda sendiri menerimanya.

Hafiz: Saya hendak mendengar mengenai perbincangan itu.

Shirazi: Abu Jafar Muhammad bin Ali, bergelar Sheikh Saduq, di dalam kurun keempat Hijrah, di dalam bukunya ‘Uyun-e-Akbar’ [Punca Utama untuk Riza], dan Abu Mansur bin Ali Tabarsi di dalam bukunya ‘Ehtijaj’ [Supports] telah memberikan dengan terperinci mengenai perbualan yang terjadi diantara Harun ar-Rashid dengan Imam Musa Jafar di istana khalifa.

Khalifa bertanya kepada Imam: ‘Bagaimana kamu boleh mengatakan bahawa kamu dari keturunan nabil? Nabi Muhammad tidak mempunyai keturunan. Telah diperakui bahawa keturunan adalah dari pihak lelaki dan bukan dari pihak perempuan. Kamu tergolong dari pihak generasi anak perempuannya.’ Imam membacakan ayat 84-85 dari surah VI [Al-An’aam] dari al-Quran yang suci: ‘Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Yaqub, kedua-duanya Kami beri petunjuk, dan Nuh yang Kami berikan petunjuk sebelumnya, dan dari keturunannya Daud dan Sulaiman dan Ayub dan Yusof dan Musa dan Harun; dan begitulah kami balaskan bagi mereka-mereka yang membuat kebaikkan. Dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Elias; semuanya orang yang solih.’ [6:84-85]

Imam tanya kepada khalifa: ‘Siapakah bapa Isa?’
Harun menjawab bahawa Isa tidak mempunyai bapa.

Imam berkata: ‘Tidak ada sesiapa, dan bahkan Allah memasukkan Isa didalam keturunan para nabi melalui Mariam. Begitulah juga, Dia telah menjumlahkan kami didalam keturunan nabi melalui keturunan Bibi Fatimah.’

Lebih-lebih lagi, Imam Fakhrud-Din Razi didalam bukunya Tafsir-e-Kabir [Great Commentary], Bk IV, P 124, masalah V, mengatakan mengenai ayat ini, bahawa ayat ini membuktikan yang Hasan dan Husain adalah keturunan dari nabi Islam. Oleh kerana di dalam ayat ini Tuhan telah mengesahkan Isa adalah keturunan Ibrahim, dan Isa tidak mempunyai bapa, hubungan ini adalah dari pihak sebelah ibu. Di dalam keadaan yang sama, Hasan dan Husain adalah yang sebenarnya dari keturunan nabi. Imam Musa Kazim bertanya kepada Harun jika dia memerlukan kepada bukti yang lain. Khalifa suruh Imam untuk meneruskan.

Imam membaca ayat 60 dari surah lll, Al-e-Imran dari al-Quran yang suci: ‘Tetapi jika sesiapa membantah dengan kamu di dalam perkara ini setelah sampai kepada kamu pengetahuan maka katakanlah: Marilah kami panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu dan perempuan kami dan perempuan kamu dan diri kami dan diri kamu, kemudian kita bersungguh-sungguh berdoa dan meminta kutukan Allah kepada mereka yang dusta.’

Imam menyambung, dengan berkata bahawa tiada siapa pernah berkata bahawa pada peristiwa itu, Mubahila dengan Kristian Najran, yang nabi membawa sesiapa saja, melainkan Ali bin Abi Talib, Fatima, Hasan dan Husain. Ini bermakna bahawa ‘diri’ [anfusana] bererti Ali bin Abi Talib. ‘Perempuan’ [nisa’ana] bererti Fatima, dan anak-anak [abna’ana] bererti Hasan dan Husain yang mana Allah telah tunjukan sebagai anak-anak nabi sendiri.

Setelah mendengar hujah-hujah ini, Harun mengatakan: ‘Tahniah, wahai Abul-Hasan.’

Dengan nyata hujah ini telah membuktikan bahawa Hasan dan Husain adalah anak-anak nabi dan bahawa ‘Sa’dat Fatima’ keturunan Bibi Fatima adalah keturunan nabi yang suci.

TAMBAHAN BUKTI UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA KETURUNAN BIBI FATIMAH ADALAH KETURUNAN NABI YANG SUCI

Ibn Abil-Hadid Mutazali, seorang ulama yang terkenal, didalam bukunya Sharh-I-Nahjul-Balagha [Commentary on the Peak of Eloquence] tulisan Amirul Mukminin Ali, dan Abu Bakr Razi didalam komentarnya, telah menyatakan ayat-ayat yang sama, berhujah bahawa Hasan dan Husain adalah dari pihak ibunya, anak-anak kepada nabi, dengan cara yang sama, sebagaimana Allah di dalam al-Quran yang suci telah memasukkan Isa di dalam keturunan Ibrahim dari sebelah pihak ibunya, Mariam.

Muhammad bin Yusof Ganji Shafii, didalam bukunya ‘Kifayatut-Talib, dan Ibn Hajar Makki pada muka surat 74 dan 93 dari ‘Sawaiq Muhariqa dari Tabari dan Jabir bin Abdullah Ansari, dan Khatib Khawarizmi di dalam Manaqib dari Ibn Abbas – semua menyatakan bahawa nabi berkata: ‘Allah menjadi keturunan setiap nabi dari generasi mereka, tetapi keturunan saya dijadikan dari generasi Ali.’ Juga Khatib-e-Khawarizmi di dalam Manaqib, Mr. Seyyed Ali Hamadani Shafii di dalam Mawaddatul-Qurba, Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam Musnad, dan Sulayman Hanafi Balkhi di dalam Yanabiul-Mawadda menyatakan, di dalam perkataan yang lebih kurang berbunyi bahawa nabi berkata: ‘Ini adalah kedua anak-anakku, adalah bunga bagi dunia ini, dan keduanya adalah Imam [ketua], sama ada mereka adalah Imam secara terang-terangan atau secara tersendiri tinggal dirumah.’ Dan sheikh Sulayman Hanafi, di dalam bukunya Yanabiul-Mawadda, memperuntukkan bab 57 untuk tajuk ini sahaja, dan menyebutkan banyak hadith dari ulama-ulamanya, seperti Tabrani, Hafiz Abdul-Aziz ibn Abi Shaiba, Khatib-e-Baghdadi Hakim, Baihaqi, Baghawi dan Tabari – semua menyatakan dengan versi yang sedikit berlainan bahawa Hasan dan Husain adalah anak-anak kepada nabi. Pada penghujung Bab yang sama, Abu Salih menulis: Hafiz Abdul-Aziz bin Al-Akhzar, Abu Nu’aim, Tabari, Ibn Hajar Makki pada muka surat 112 dari Sawaiq Muhriqa, dari Muhammad bin Yusof Ganji Shafii pada penghujung bahagian 1 selepas 100 Bab dari Kifayatut-Talib, dan Tabari di dalam menyampaikan riwayat hidup Imam Hasan menyatakan bahawa khalifa kedua, Umar bin Khattab, berkata: ‘Saya mendengar nabi berkata bahawa pada hari pembalasan setiap pertalian keluarga akan diputuskan melainkan generasi saya. Setiap generasi anak perempuan adalah dari pihak bapa melainkan generasi Fatimah, yang berhubung kepada saya. Saya adalah bapa dan keturunan mereka.’ Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Amir Shabrawi Shafii, di dalam bukunya Kitabul-ittihaf bi Hubbil-Ashraf, menyebutkan hadith ini dari Baihaqi dan Darqutni dari Abdullah bin Umar, dan dia dari bapanya, pada ketika perkahwinan Umme Kulthum. Dan Jalalud-din Suyuti menyebut dari Tabari di dalam bukunya ‘Ausat’, telah dikatakan dari khalifa Umar dan Seyyed Abu Bakr bin Shahabud-din Alawi pada muka surat 39 – 42 pada bab III dari Rishfatus-sadi min Bahra Fazail Bani Nabiul-Hadi [dicetak du Maktabi Alamiyya, Egypt pada tahun 1303 H], membuktikan bahawa keturunan Fatima adalah keturunan nabi Islam.

Makanya, petikan yang kamu sebutkan itu tidak mempunya apa-apa erti jika dibandingkan pada semua keterangan-keterangan tadi. Muhammad bin Yusof Ganji Shafii, di dalam ‘Kifayatut-Talibnya’, membuktikan bahawa anak-anak dari anak perempuan nabi adalah anak kepada nabi. Salasilah keturunan kami sampai kepada Imam Husain; maka kami adalah keturunan nabi.

Hafiz: Hujah kamu musabah dan meyakinkan.

Orang ramai bersurai untuk solat Isyak. Semasa rehat, Nawab Abdul-Qayum Khan, dari golongan sunni yang ternama, meminta izin untuk bertanya ‘Shirazi’ beberapa soalan.

MENGAPA SHIA MENYATUKAN SOLAT MEREKA
Nawab: Mengapa shia menyatukan solat Zohor dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak? Ini tidak mengikuti dengan apa yang telah menjadi amalan Rasul.

Shirazi: Yang pertama sekali, diantara para-para ulama kamu, terdapat perbezaan pendapat mengenai isu ini. Yang keduanya, kamu katakan bahawa ianya menyalahi amalan nabi. Disini kamu telah tersalah, kerana nabi biasa melaksakannya dengan kedua-dua cara, ada kalanya diasingkan dan ada kalanya disatukan. Nawab Sahib, berpaling kepada ulama mereka, bertanya kepada mereka sama ada benar nabi mengerjakan solat dengan kedua-dua cara.

Hafiz: Ya, baginda melaksakannya, tetapi hanya apabila baginda bermusafir atau apabila terdapat suatu bentuk halangan, seumpama hujan. Sebaliknya, apabila Baginda dirumah, baginda selalu akan melaksanakannya berasingan.

Shirazi: Telah dirakamkan di dalam hadith kamu bahawa nabi biasa melaksanakan solat berasingan dan disatukan dirumah dan tanpa sebarang halangan. Banyak hadith yang mengesahkan fakta ini. Muslim bin Hajjaj di dalam sahihnya, di dalam Bab ‘Jama’a Bainas-salatain fil-Hazar,’ mengatakan bahawa Ibn Abbas berkata: ‘Nabi biasa mengerjakan solat Zuhur dengan Asar dan begitu juga Maghrib dengan Isyak bersambongan tanpa ada halang pada melakukannya, atau apabila baginda berada dirumah.’ Ibn Abbas menyebutkannya lagi: ‘Kami melakukan lapan rakaat Zuhur dengan Asar dan kemudian tujuh rakaat Maghrib dengan Isyak bersambong, bersama dengan nabi.’ Hadith yang sama juga telah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, Bahagian 1, muka surat 221. Begitu juga Imam Muslim menyebutkan beberapa hadith mengenai isu ini. Dia menyebutkan dari Abdullah bin Shaqiq sebagai telah berkata bahawa suatu hari Abdullah bin Abbas sedang berucap pada suatu kumpulan selepas solat Asar hinggalah matahari terbenam dan bintang telah mula kelihatan. Orang ramai berteriak, solat, solat’ tetapi Ibn Abbas tidak memperdulikan mereka. Kemudian seorang dari Bani Tamimi melaungkan ‘solat, solat.’ Ibn Abbas kemudian berkata: ‘Kamu mengingatkan aku pada sunna, tetapi saya sendiri telah melihat nabi menyatukan Solat Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak.’ Abdullah bin Shaqiq berkata bahawa dia tidak begitu yakin dengan kata-kata itu, lalu pergi menemui Abu Huraira untuk bertanyakan mengenainya. Abu Huraira mengesahkan apa yang telah dikatakan oleh Ibn Abbas. Melalui penyampai yang lain pula, Abdullah bin Shaqiq telah menyebutkan dari Aqil bahawa suatu ketika Abdullah bin Abbas berkata-kata kepada orang ramai dari atas mimbar. Dia berada disitu sangat lama sehingga hari menjadi gelap. Apabila sesaorang melaungkan sebanyak tiga kali, ‘solat, solat, solat,’ Abdullah bin Abbas menjadi tersinggong dan berkata: ‘Malanglah bagi kamu. Kamu yang berani mengingatkan aku tentang solat, walaupun dimasa hari-hari nabi kami biasa menyatukan solat Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak.’ Zarqani di dalam Sharhe Mawatta oleh Imam Malik, Bahagian 1, di dalam Bab ‘Jama’a Bainas-Salatain’ muka surat 263, menyatakan, ‘Nisa’i mengatakan melalui Amru bin Haram dari Abi Shaatha bahawa Ibn Abbas mengerjakan solat Zuhur dengan Asar begitu juga solat Maghrib dengan Isyak bersambong di Basra tanpa ada masa pemisah atau apa-apa yang dilakukan diantaranya. Dia mengatakan bahawa nabi mengerjakan solat-solatnya dengan cara yang sama.’ Juga di dalam Sahih Muslim dan di Muwatta Malik, Bab ‘Jama’a Bainas-Salatain,’ dan Hanbal di dalam Musnad menyebutkan, Ibn Abbas melalui Sa’id bin Jabir bahawa Rasul mengerjakan solat Zuhur dengan Asar bersambong di Madina tanpa ada sebarang halangan, sama ada dari ketakutan ataupun cuaca yang buruk. Abu Zubair berkata, dia bertanya kepada Abu Sa’id mengapa nabi menyatukan kedua-dua solat tersebut. Sa’id berkata, dia juga bertanyakan kepada Ibn Abbas soalan yang sama. Ibn Abbas menjawab bahawa baginda menyambongkan kedua solat tersebut supaya ummahnya tidak dibebani dengan kesusahan dan penderitaan yang tidak diperlukan. Juga, di dalam banyak hadith-hadith yang lain, Ibn Abbas telah dikatakan sebagai berkata bahawa nabi, telah menyatukan solat Zohur dengan Asar begitu juga solat Maghrib dengan Isyak tanpa terdapat sebarang halangan untuk melakukannya. Hadith-hadith ini di dalam sahih kamu, dan juga di dalam buku-buku sahih yang lain telah membuktikan ‘BOLEHNYA’ disatukan kedua-dua solat, sama ada dirumah dan juga bermusafir.

Hafiz: Tidak terdapat sebutan hadith sebegitu di dalam Sahih Bukhari.

Shirazi: Kerana semua penulis Sahih, seperti Muslim, Nisa’i, Ahmad bin Hanbal, dan penyampai-peyampai hadith, bagi Muslim, Mubhari dan ulama-ulama sunni yang terkenal telah menyebutkan perkara ini, maka mencukupilah bagi kami untuk mengatasi akan maksud tujuan ini. Tetapi yang sebenarnya, Bukhari juga ada merakamkan hadith ini di dalam sahihnya, tetapi dia dengan sengaja telah meletakkannya ditempat yang lain, tidak ditempat yang sepatutnya iaitu pada bab mengenai penyatuan dua solat. Jika kamu membaca pada Bab ‘Bab-e-Taakhiruz-zuhr lil-Asr Min Kitabe Mawaqitus-salat’ dan ‘Bab-e-Dhikrul-Isha wal-Atma’ dan ‘Bab-e-Waqtul-Maghrib,’ kamu akan dapati kesemua hadith itu disana. Merakamkan hadith-hadith itu dibawah tajuk, ‘Membenar dan membolehkan untuk menyatukan dua solat’ telah membuktikan bahawa ini telah menjadi kepercayaan umum bagi ulama-ulama dari kedua-dua golongan. Kesahihan hadith-hadith ini telahpun diperakui di dalam buku-buku hadith tersebut. Menurut, Allama Nuri di dalam Sharhe Sahih Muslim, Asqalani, Qastalani, Zakariyya-e-Razi, di dalam ulasannya bahawa mereka telah menulis di dalam sahih Bukhari, Zarqani di dalam komentarinya pada Mawatta, Malik, dan yang lainnya ada menyebut hadith ini. Setelah menyebutkan hadith dari Ibn Abbas, mereka memperakui akan kesahihan dan menerima hadith ini sebagai bukti pada penerimaan menyatukan dua solat.

Nawab: Bagaimana mungkin yang hadith ini telah diamalkan semenjak dari masa Rasul, tetapi para ulama telah mengambil laluan yang berlainan?

Shirazi: Situasi begini tidak tertakluk pada tajuk ini sahaja. Kamu akan lihat banyak lagi contoh-contoh yang lain kemudian. Didalam perkara ini, ulama fikah sunni, tanpa berfikir dengan mendalam, atau sebab-sebab lain yang saya tidak dapat fahami, telah memberikan jawapan [penerangan] yang tidak bijaksana yang bertentangan dengan hadith. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa mungkin hadith ini merujuk kepada situasi yang bersangkutan dengan ketakutan, bahaya, hujan atau angin. Sebahagian dari ulama yang terdahulu, seperti Imam Malik, Imam Shafii, dan sebahagian ahli fikah dari Madina telah memberikan keterangan yang sama. Ini semua, walaupun terdapat fakta bahawa hadith Ibn Abbas dengan nyata mengatakan kedua-dua solat boleh dikerjakan tanpa ada sebarang halangan dari takut, atau kemungkin hujan.

Yang lainnya ada mengutarakan mungkin langit mendong, dan mereka yang mengerjakan solat tidak tahu akan waktunya. Mungkin setelah selesai solat Zuhur, awan berlalu, dan mereka lihat telah masuk waktu solat Asar. Maka mereka terpaksa melakukan solat Zuhur dan Asar bersambung. Saya tidak fikir akan adanya penerangan yang lebih munasabah. Mungkin penafsir-penafsir ini tidak mengambil indah untuk memikirkan bahawa manusia yang melakukan solat ini adalah nabi Allah. Awan tidak membawa erti apa-apa bagi diri nabi sebagaimana ianya kepada diri manusia lain. nabi tahu segala sebab-sebab dan kesannya. Selain dari kenapa keterangan ini tidak meyakinkan, adalah menyambungkan solat Maghrib dengan Isyak dengan terangnya telah menolak hujah tersebut. Pada ketika itu awan tidak ada kena mengena langsung dengan persoalan ini.

Sebagaimana yang kami katakan: Hadith Ibn Abbas dengan jelas telah mengatakan beliau berucap kepada khalayak ramai di dalam masa yang panjang sehinggakan mereka melaungkan, ‘solat, solat, solat.’ Mereka mengingatkan beliau bahawa bintang telah terbit dan telah masuk waktu untuk solat. Tetapi beliau dengan sengaja melambatkan solat Maghrib supaya beliau dapat melakukan kedua-duanya iaitu Maghrib dan Isyak. Abu Huraira juga mengesahkan tindakkan ini, dengan mengatakan bahawa nabi Allah juga melakukan yang sedemikian rupa. Penerangan yang diada-adakan [bidaa’], sedangkan terdapat petunjuk yang terang jelas, ini amatlah dikesali. Ulama kamu sendiri yang menolaknya. Sheikhul-Islam Ansari di dalam ‘Tuhfatul-Bari fi Sharhe Sahihul-Bukhari’ di dalam Bab ‘Salatuz-zuhr mal-Asr wal-Maghrib ma’al Isha,’ muka surat 292, bahagian II, dan begitu juga Allama Qastalani, pada muka surat 293, bahagian II dari ‘Irshadus-Sari fi Sharhe Sahihul-Bukhari’, dan begitu jugalah penyampai hadith untuk Sahih Bukhari yang lainnya menerima bahawa keterangan yang sedemikian adalah bertentangan dengan maksud hadith yang sebenar, yang mana mereka telah menekankan bahawa solat hendaklah dilakukan dengan cara yang berasingan sahaja, ini adalah suatu tuntutan yang tidak berasas.

Nawab: Jadi bagaimanakah kontrovesi ini boleh berlaku sehingga kedua golongan Muslim ini telah hauskan darah sesama mereka dan saling kondem [mengutuk] tindakkan mereka?

Shirazi: Kamu katakan kedua golongan Muslim ini saling bermusuhan, saya tidak setuju. Kami Shia tidak memandang rendah terhadap mana-mana ulama mahupun orang awam dari saudara-saudara kami, ahli sunni. Kami menyesali bahawa propaganda puak Kharijis, Nasibis, dan juga Umayyad telah memberi kesan kepada hati sebahagian manusia. Malangnya, sebahagian sunni menganggap saudara mereka shia, yang sama seperti mereka, mempunyai Qiblat, al-Quran dan juga Rasul yang sama, sebagai Rafizis [yang menyeleweng], kafir dan musyrik.

Kepada soalan kamu mengenai bagaimana perbezaan ini bermula, mungkin kita dapat membincangkannya dipertemuan yang lain. Mengenai mengerjakan solat berasingan atau disambongkan, ulama fikah sunni telah merakamkan hadith yang telah membenarkan mengerjakan solat Zuhur dengan Asar, dan Maghrib bersama Isyak bagi tujuan keselesaan, kesenangan dan keselamatan. Saya tidak tahu mengapa, sebahagian daripada mereka tidak membolehkan ianya dilakukan bersama, jika tidak terdapat sebarang halangan.

Sebahagian penguasa seperti Abu Hanifa dan pengikutnya [Hanafi] melarangnya dalam segala bentuk keadaan, sama ada halangan atau tidak atau semasa dirumah atau bermusafir.

Shafii, Maliki dan Hanbali, dengan segala perbezaan mereka di dalam perkara perlu [rukun] dan juga lainnya; telah membolehkan penyatuan solat di dalam bermusafir syarak.

Tetapi ulama shia, dengan mematuhi kepada nabi dan juga keturunan nabi, dengan tanpa syarat telah membolehkan mengerjakan solat yang disatukan.

Sudah pasti mengerjakan solat pada waktu yang ditetapkan adalah lebih afdal dari yang disatukan, sebagaimana yang telah dinyatakan dengan terang di dalam buku-buku syariah [perundangan agama] yang dituliskan oleh ulama shia. Oleh kerana manusia selalunya sibuk dengan urusan masing-masing dan mereka khuatir yang mereka akan tertinggal mengerjakan solat [shia amat mementingkan solat. Tiang agama. pent] Makanya untuk kemudahan dan menjauhkan diri dari kesusahan, shia telah mengerjakannya pada satu masa, sama ada diawal atau diakhir waktu pada masa yang ditetapkan. Sekarang saya rasa sebanyak ini telah mencukupi untuk menerangkan kepada saudara kami ahli sunni yang telah memandang hina kepada kami. Mungkin kita boleh kembali kepada perbincangan kita mengenai yang asas, dimana dengannya persoalan berkaitan amalan akan dapat diselesaikan.

BAGAIMANA KETURUNAN ALLAMA BERHIJRAH DARI HIJAZ KE IRAN

Hafiz Sahib bertanya kepada Allama Sultanul-Waizin bagaimana keturunan beliau berhijrah dari Hijaz ke Iran. Beliau menceritakan sejarahnya dan juga bagaimana keturunan beliau telah dibunuh di Shiraz diatas perintah Khalifa Abbasiya. Pusara peringatan mereka masih mendapat kunjungan dari orang-orang dari tempat jauh yang datang berziarah. Yang termashor diantara mereka adalah Seyyed Amir Muhammad Abid, Seyyed Amir Ahmad [Shah Charagh] dan Seyyed Alaud-din Husain, kesemuanya adalah anak-anak Imam Musa Kazim. Terperinci mengenai keluarga beliau tidak dituliskan.

BAGAIMANA PUSARA AMIRUL MUKMININ ALI (AS) DITEMUI.

Penemuan pusara Amirul Mukminin Ali [as] yang suci juga disebut.

Hafiz: Tetapi di dalam negara mana pusara Amirul Mukminin Imam Ali [as] ditemui setelah 150 tahun berlalu setelah kematian beliau?

Shirazi: Kerana penindasan dan serangan yang kejam dari Bani Umayyad dimasa yang akhir pada kehidupan Imam Ali, beliau mengarahkan di dalam wasiatnya bahawa jasad beliau hendaklah dikebumikan secara rahsia dimalam hari, dan jangan meninggalkan sebarang tanda yang keburan ada disitu. Hanya beberapa orang sahabat yang rapat besama anak-anak beliau yang hadir pada kebumian tersebut. Pada keesokkan harinya 21 Ramadhan apabila jasadnya hendak dikebumikan, dua perarakkan jenazah disediakan. Satu diarahkan untuk pergi ke Makah, yang satu lagi ke Madina. Itulah sebabnya mengapa bertahun-tahun lamanya pusara beliau tinggal rahsia, melainkan kepada beberapa orang sahabat dan anak-anak beliau.

Hafiz: Mengapa tempat pusara beliau dirahsiakan?

Shirazi: Mungkin kerana takut pada Umayyad yang tidak beragama. Mereka khususnya amat benci pada ahli keturunan nabil. Mereka mungkin akan membongkar pusara tersebut.

Hafiz: Tetapi adakah mungkin bagi seorang Muslim, walaupun bermusuhan, akan membongkar kuburan saudara Muslim yang lain?

Shirazi: Pernahkah kamu mempelajari sejarah Umayyad? Semenjak dari mulanya dinasti terkutuk ini berkuasa pintu penindasan telah terbuka diantara Muslim. Astarfirrullah!! Kekejaman apa yang mereka lakukan, darah apa yang mereka tumpahkan, dan kehormatan apa yang mereka cabuli. Dengan malu yang amat sangat, ulama ulung kamu telah merakamkan jenayah-jenayah mereka yang banyak. Allama Maqrizi Abul-Abbas Ahmad bin Ali Shafii merakamkan kekejaman yang menyayat hati Umayyad di dalam bukunya ‘Annaza Wat-takhasum fima baina Bani Hashim wa Bani Umayya.’

PEMBONGKARAN KUBURAN OLEH BANI UMAYYAH
Sebagai contoh terhadap apa yang sanggup mereka lakukan, saya akan nyatakan dua peristiwa: Syahidnya Zaid bin Ali bin Husain, yang dikenali sebagai Zaid al-Syahid, dan syahidnya anak beliau, Yahya. Ahli sejarah dari kedua-dua golongan sunni dan shia merakamkan bahawa apabila Hisham bin Abdul Malik menjadi khalifa, dia telah melakukan banyak kezaliman. Khusus terhadap Bani Hashim, terlalu amat dibencinya. Akhirnya Zaid bin Ali, anak kepada Imam Ali Zainul-Abidin dan terkenal sebagai seorang ulama yang wara’ pergi bertemu khalifa untuk menyampaikan penderitaan Bani Hashim. Tetapi apabila sahaja Zaid sampai, khalifa, yang seharusnya menyambut kedatangan keturunan Rasul, telah memaki hamun beliau dengan bahasa yang kesat, yang mana saya tidak dapat menyebutkannya disini. Disebabkan oleh layanan yang sebegitu buruk, Zaid meninggalkan Syria menuju Kufa, dimana dia membentuk satu pasukan tentera menentang Bani Umayyad. Gabenor Kufa, Yusof bin Umar Thaqafi keluar dengan angkatan tentera yang besar untuk berdepan dengan beliau. Zaid membaca syair yang berikut: ‘Kehidupan yang hina dan Kematian yang terhormat: Kedua-duanya adalah pahit, tetapi jika satu darinya perlu dipilih, pilihan saya adalah kematian yang terhormat.’

Walaupun beliau berjuang dengan berani, akhirnya Zaid terbunuh di peperangan tersebut. Anak beliau, Yahya mengambil jasad beliau dari medan pertempuran dan mengembumikannya jauh dari kota pada tebing sungai, kemudian mengalirkan air sungai itu diatas pusara beliau. Bagaimana pun pusara beliau telah dijumpai dan Yusof memerintahkan jasad beliau dikeluarkan. Kepala Zaid dipotong kemudian dihantar kepada Hisham di Syria pada bulan Safar 121 H. Hisham menggantungkan jasad yang suci dari keturunan Rasul itu pada tempat pergantungan dengan tidak berpakaian. Untuk selama empat tahun jasad tersebut berada ditempat pergantungan. Kemudiannya apabila Walid bin Yazid bin Abdul-Malik bin Marwan menjadi khalifa pada tahun 126 H, dia memerintahkan rangka itu diturunkan, dibakar, dan debunya ditaburkan diudara.

Manusia yang terkutuk ini juga melakukan perkara yang sama terhadap jasad Yahya bin Zaid dari Gurgan. Orang yang mulia ini juga menentang kezaliman Bani Umayyad. Beliau juga gugur dimedan pertempuran. Kepalanya dipotong kemudian dihantar ke Syria, dan sama seperti bapanya juga, jasadnya digantung ditempat pergantungan – selama enam tahun. Rakan dan musuh sama menangis melihatkan ini. Waliud-din Abu Muslim Khorasani, yang telah bangun menentang Bani Umayyad bagi pihak Bani Abbas, mengambil jasadnya dan dikebumikan di Gurgan, dimana ianya kini menjadi tempat ziarah.

KEKEJAMAN DINASTI INI.

Memandangkan dari kekejaman dinasti yang terkutuk ini, jasad Amirul Mukminin Ali, telah dikebumikan pada malam hari, dan dengan tidak meninggalkan sebarang bekas. Pusara beliau telah tinggal tidak diketahui sehinggalah pada masa khalifa Harun ar-Rashid. Satu hari Harun berburu disatu kawasan di Najaf, dimana rusa hidup dengan banyaknya. Apabila anjing-anjing mengejar rusa tersebut, ianya berlindung pada satu tanah tinggi Najaf. Dibukit kecil ini anjing-anjing itu tidak akan menaikkinya. Beberapa kali berulang, apabila anjing-anjing itu berundur rusa akan turun, tetapi apabila dikejar ia akan naik semula kebukit kecil itu. Memahami bahawa ada sesuatu sebab yang membuatkan anjing-anjingnya bertindak sedemikian, maka Harun telah mengerahkan orang-orangnya untuk merisik di Najaf. Mereka membawa seorang lelaki tua kepadanya, dan khalifa pun bertanya apakah rahsianya yang membuat anjing-anjingnya tidak akan naik kebukit kecil tersebut.

PENEMUAN PUSARA AMIRUL MUKMININ ALI [AS]

Orang tua itu mengatakan bahawa dia tahu akan rahsianya, tetapi dia takut untuk mendedahkan. Khalifa memberikan jaminan terhadap keselamatannya, maka orang tua itu memberitahunya: ‘Suatu ketika saya sampai ketempat ini bersama bapa saya, kami pergi kebukit kecil itu dan bersolat disana. Apabila saya tanya bapa, apakah yang ada disana, bapa berkata bahawa mereka telah pergi kesana dengan Imam Jafar Sadiq untuk menziarah. Imam telah berkata bahawa itu adalah pusara datuknya yang suci, Amirul Mukminin Ali, dan bahawa tidak lama lagi ianya akan diketahui manusia.’ Diatas perintah khalifa tempat itu digali, dan petanda bahawa itu adalah pusara jelas kelihatan bersamanya ada batu tanda yang diatasnya bertulis dengan huruf ‘Syriac’ yang bermaksud: ‘Dengan nama Allah yang amat Pemurah lagi amat Pengasih. Pusara ini telah disediakan oleh Nabi Nuh untuk Ali, pengganti Muhammad, 700 tahun sebelum bajir besar berlaku.’

Khalifa Harun memberi hormat pada tempat itu dan mengarahkan tempat itu dipelihara. Dia kemudian bersolat dua rakaat. Dia menangis terisak-isak dipusara tersebut. Kemudian dengan arahan khalifa semua perkara ini dibentangkan kepada Imam Musa Kazim di Madina. Imam mengesahkan bahawa pusara itu adalah tempat semadi datuknya, Amirul Mukminin Ali. Harun kemudian memerintahkan bangunan batu didirikan menaungi pusara tersebut, yang kemudian dinamakan sebagai Hajar Haruni, ‘struktur batu yang didirikan oleh Harun’ Tidak lama kemudian berita tersebut tersebar, dan Muslim datang beramai-ramai menziarahi tempat tersebut. Ibrahim Munjab, datuk, datuk, datuk kepada Sultanul-Waizin juga meninggalkan Shiraz untuk berziarah ketempat itu, dan setelah menunaikan ziarah, beliau meninggal dunia di Karbala. Beliau telah disemadikan berhampiran dengan pusara datuk, datuk, datuknya Imam Husain. Pusaranya terletak dibahagian penjuru Timur barat kawasan perkuburan suci tersebut yang kini diziarahi oleh yang menyanjungnya.

PERBEZAAN MENGENAI TEMPAT PERSEMADIAN AMIRUL MUKMININ

Hafiz: Walaupun dengan ulasan yang cukup mantap, saya fikir bahawa pusara Ali [ra] tidak terletak di Najaf. Para ulama mempunyai pandangan yang berbeza. Sebahagian mengatakan di dalam rumah kerajaan di Kufa; sebahagian mengatakan dibahagian Qibla di Masjid Pusat di Kufa; sebahagian mengatakan dibahagian pintu yang bernama Bab-e-Kinda di Masjid Kufa; sebahagian percaya di Rahba di Kufa; dan ada yang percaya bersebelahan pusara Fatima di Baqi. Di Afghanistan, juga terdapat satu tempat berhampiran Kabul yang diketahui sebagai pusara Ali. Menurut dari satu peristiwa, jasad Ali yang suci telah dimuatkan kedalam satu kotak dan diletakkan diatas unta yang akan dikirimkan ke Madina. Segolongan perompak telah merompak kotak tersebut yang disangkakan mengandungi harta. Setelah dibuka, mereka dapati jasad yang suci, dibawanya ke Kabul dan terus di semadikan ditempat tersebut. Itu makanya manusia berkunjung ketempat itu.

Shirazi: Timbulnya perbezaan ini adalah disebabkan wasiat yang ditetapkan, yang mengarahkan bahawa persiapan untuk pengkebumian hendaklah yang mengelirukan. Telah dikatakan dari Imam Jafar Sadiq bahawa pada saat kematian, Amirul Mukminin memberitahu anaknya Imam Husain, bahawa setelah semadikannya di Najaf, dia harus menyediakan empat kuburan untuknya di empat tempat yang berlainan, di Masjid di Kufa, di Rahba, dirumah diJuda Hira dan di Ghira. Para shia bersetuju yang pusara beliau di Najaf. Apa saja yang mereka dapati dari ahli bayt adalah sahih. Ahli rumah tersebut lebih mengetahui apa yang bersangkutan dengan rumah mereka.

Saya benar-benar hairan terhadap ulama kamu, yang telah mengabaikan kata-kata keturunan Rasul, dalam semua perkara. Mereka tidak bertanyakan anaknya dimana tempat letak pusara bapa mereka, supaya dapat mengetahui yang sebenar. Pastinya si anak lebih mengetahui kedudukan pusara bapa mereka dari yang lain. Jika terdapat mana-mana tieori yang baru ini ada yang betul, sudah pasti Imam telah memberitahu kepada pengikutnya. Tetapi mereka telah mengesahkan bahawa kedudukannya di Najaf, dan dengan sendiri telah menziarah ketempat itu, dan menyuruh pengikutnya untuk berbuat yang sedemikian. Sibt Ibn Jauzi ada di dalam Tadhkiranya menyebutkan perbezaan ini. Dia berkata: ‘Pandangan yang keenam adalah yang di Najaf, ditempat yang telah diketahui umum, yang kerap diziarahi manusia. Dari semua pandangan inilah yang kelihatan paling benar.’ Begitu juga ulama kamu yang lain lagi seperti Khatib-e-Khawarizmi di dalam ‘Manaqib’nya, Muhammad bin Shafii di dalam ‘Matalibus-Suul’ nya, Ibn Abil-Hadid di dalam buku Sharhe Nahjul-Balagha, Firuzabadi di dalam buku Qamus, dibawah perkataan Najaf, dan yang lainnya telah mengatakan pusara Amirul Mukminin Ali [as] terletak di Najaf.

bersambung ke sessi berikutnya . . . . . .
atau klik disini yang lebih lengkap:


http://www.slideshare.net/drfarza/sect-comparative-in-peshwar-night


http://www.al-shia.org/html/id/shia/membela-syiah/05.htm

http://www.al-shia.org/html/id/shia/membela-syiah/04.htm

http://www.al-shia.org/html/id/shia/membela-syiah/004/index.html

http://www.al-shia.org/html/id/shia/membela-syiah/004/01.htm

Jumat, 16 April 2010

CUPLIKAN DARI BUKU UMMAH DAN IMAMAHTA'ASHSHUB;
INTERAKSI LEBIH TINGGI KETIMBANG KESAMAAN IDEOLOGY
(DR Ali Syariati)

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Saya mempunyai keyakinan, hatta pada waktu-waktu belakangan ini, bahwa ika tan paling tinggi dan sakral adalah kesamaan Ideology dan Keyakinan. Artinya saya menyadari bahwa orang yang paling dekat de ngan diri saya adalah orang -orang yang mempunyai jalan berpikir seperti saya, dan memiliki keimanan se perti yang saya yakini.

 Sebenarnya memang demikian persoalannya bila kita analogikan pada berba gai bentuk interaksi lainnya. Tetapi dari istilah Ummah dan Imamah, ternyata kita bisa sampai pada istilah Ta'ashshub, yakni interaksi antara anak-anak ma nusia dalam bentuknya yang lebih tinggi ketimbang interaksi yang didasarkan atas kesamaan ideology dan kemiripan dalam keyakinan.

 Individu-individu yang hidup dalam satu ummah, tidak saja dekat dalam aspek pemikiran, tetapi juga memiliki ikatan yang lebih mendalam dan kuat dibanding itu. Diantara interaksi-interaksi yang didasarkan atas kelompok, keturunan, war na kulit dan kesamaan tanah air, tidak satupun yang terjamin dan memiliki eksis tensi hakiki dan praktis. Sementara itu, ikatan ideologis dan keyakinan, kendati pun boleh dianggap sebagai satu-satunya ikatan yang paling tinggi, toh masih belum apa-apa, jika kita menunjuk kepada istilah Satre, "ia tidak punya eksis tensi sebagai sesuatu yang esensial, sebab tidak berlaku dalam kehidupan praktis".

 "Aku berpikir dengan cara ini", "Aku punya keyakinan tertentu", "Aku orang baik", "Aku orang jahat" dan ungkapan-ungkapan seperti itu, semuanya hanya lah konsep-konsep kosong dan baru bisa dianggap eksis serta punya arti ma nakala telah terbukti eksistensinya secara nyata. Justeru itu "Aku orang baik" dan "Aku orang jahat", sama dan sebanding, dan sama pula dengan konsep-konsep berikut ini: "Engkau berpikir", "Kami berpikir dengan metode yang sama", dan "Kita tidak memiliki ,metode berpikir yang sama", sebab semuanya memang tidak punya eksistensi. "Kita berpikir dengan metodologi yang sama dan memiliki keyakinan yang sama pula", memang merupakan ungkapan yang benar, tetapi manusianya tetap belum eksis. Ia baru dikatakan eksis bila telah meniupkan etos kerja dalam hal-hal yang "baik" atau "buruk", '"indah" atau "jelek", "pengabdian" atau "pengkhianatan". Dengan tinjauan seperti ini ,maka adanya dua orang yang bersatu dalam pemikiran, memiliki eksistensi dalam bentuk ide secara potensial, dan baru bisa di katakan suatu eksistensi yang nyata manakala kedua nya telah menapaki jalan menuju alam nyata.

 Disini kita melihat bahwa jika hanya semata-mata potensi pemikiran dan keima nan yang sama, maka tetap dianggap sebagai sesuatu yang belum berarti apa-apa. Artinya, belum ada pengaruhnya sedikitpun terhadap kehidupan individu, dan tidak pula bakal memberikan pengaruhnya terhadap kehidupan ummat manusia. Dan disaat kesatuan qalbu, keimanan dan penderitaan tersebut su dah menyatu dengan amal, niscaya ia akan muncul dalam realita. Itulah sebab nya, maka para ulama warasatul Ambya mendefinisikan iman dengan, 'penga kuan lisan dan pengamalan dengan anggota tubuh' (aplikasi di alam nyata-pen)

 Ummah adalah komunitas anak-anak manusia yang memiliki kesatuan pemi kiran, keyakinan, mazhab dan metodologi, yang tidak saja tergambarkan di dalam ide, tetapi terbukti perwujudannya di alam nyata. Individu-individu suatu Ummah, dari keturunan, ras dan tanah air manapun mereka berasal, mempu nyai cara berpikir dan keyakinan yang sama, dan saat yang sama mereka mengharuskan diri mereka bergerak menuju kesempurnaan - dan bukan keba hagiaan - dibawah kepemimpinan sosial kolektif.

 Kepemimpinan ummah yang dinamakan imamah itu, tugasnya bukanlah seperti Kepala Negara Amerika Serikat atau penanggung jawab acara 'Anda dan Radio' yang harus bekerja sebagai suatu kelompok untuk memenuhi selera dan keinginan para pendengarnya, dan tidak cuma memiliki kewajiban untuk merealisasikan kebahagiaan dan kesejahteraan paling tinggi bagi individu dan diharuskan pula un tuk memimpin gerakan sosial menuju kesempurnaan, mela lui program-program yang digariskan secara mantap, disertai gerakan yang cepat dan tepat, sehingga manakala menjadi taruhan adalah penderitaan indivi du-individu, maka hendaknya hal itu merupakan penderitaan yang secara nyata dirasakan mayoritas ummah, dan sama sekali bukan sesuatu yang fiktif belaka.

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka imamah kini menjadi manifestasi dari 'risalah kepemimpinan dan bimbingan individu dan masyarakat' dari 'apa yang kini ada' (das sollen) semaksimal yang bisa dilakukan, bukan berdasar kan pada keinginan pribadi seorang Imam, melainkan atas konsep yang baku yang menjadi kewajiban bagi Imam lebih dari individu lainnya. Itulah sebabnya, maka imamah berbeda dari kepemimpinan diktator, sekaligus menentang kepe mimpinan revolusionir- ideologis dan diktator-individual.

(Cuplikan dari buku Ummah dan Imamah, karya DR Ali Syariati, rausyanfikr dari RII)

Kamis, 01 April 2010

RENUNGAN DARI PERTANYAAN PARA MALAIKAT, KENAPA ALLAH MENJADIKAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAHNYA DI BUMIPIKIRAN TELAH MEMBAWA MANUSIAKE ALAM SERBA TEKHNIK
NAFSU TELAH MENIPU AKAL MANUSIA
UNTUK BERPERANG SESAMANYA
HANYALAH AGAMA YANG HAQ

YANG MAMPU MENGHUKUM 
ANTARA AKAL DAN HAWA NAFSU
hsndwsp
Acheh - Sumatera


Bismillaahirrahmaanirrahiim


Persoalan utama West Papua adalah penjajahan. Justru itu perbe daan agama bukanlah hal yang signifikan untuk diperdebatkan. An daikata ada pihak yang ngotot mempermasalahkan perbedaan aga ma, momentum tersebut akan dimanfaatkan oleh penjajah untuk me ngadu domba antar pejuang Papua sebagaimana politik Belanda dulu yang terkenal dengan "Devide et Empere". Andaikata ada tuli san saya yang lalu, dapat memicu kepada perpecahan, saya minta maaf dan tulisan ini sebagai klarifikasinya.


Penjajah senantiasa melihat celah perbedaan antar pejuang. Mereka memanfaatkan ritual agama untuk meninabobokkan penduduk pri bumi. Bukankah di dalam system Hindunesia itu ada yang beragama Kristen dan Islam? Lalu kenapa orang-orang yang mengaku Islam mayoritas itu tidak membantu bangsa West Papua untuk merdeka? Demikian juga orang Kristen di Hindunesia, kenapa tidak memihak kepada perjuangan bangsa Papua? Jawabannya, mereka bukanlah penganut agama Islam yang benar. Mereka penganut Islam palsu. Penganut Islam yang murni atau asli mustahil bersatupadu dalam system zalim dan korup (baca penjajah atau penindas) Mereka asik ber khusyuksepi dengan ritualla secara vertical (berhablum minallah), sementara Sosialla secara horizontal (hablum minannas) terabaikan samasekali kalau tidak kita katakan saling menzalimi.


Islam murni adalah Islam Dua Dymensi, berhablum minallah dan juga berhablum minannas (baca berhubungan baik dengan Allah dan juga ber hubungan baik sesama manusia) Apapun latar belakang agamanya tetap bersaudara sebagai saudara kemanusiaan. Apa yang saya jelaskan ini dapat dilihat pada ucapan Nabi suci: "Tidak beriman sa lah seorang kamu yang tidur kenyang sedangkan tetangganya lapar". Melalui hadist ini dapat diupastikan bah wa orang Islam Hindunesia yang terorganisir dalam lembaga MUI ( Majlis Ulama Hindune sia), sesungguhnya bukanlah orang Islam benaran, konon pula disebut Ulama. Ketika mereka mem bela pluralisme atau ketika mereka berfatwa golongan Islam yang lain sesat, saya mengeta wai mereka. Inilah yang dikatakan semut diseberang lautan jelas kelihatan tapi gajah dipelu puk mata tidak kelihatan. Mereka berfatwa bahwa tentang kesesatan pihak lain sementara mereka sendiri sesat, tidak pernah mereka sadari. Bagaimana mungkin orang yang sesat ber fatwa sesatnya pihak yang lain. Itukan sama juga dengan maling teriak maling atau teroris teriak teroris, seperti yang terjadi di Acheh baru-baru ini.


Hal diatas perlu kita sampaikan kepada bangsa West Papua agar tidak salah sangka terhadap agama Islam disebabkan fenomena "Islam" yang mereka saksikan di dalam system Hindunesia. Justru itu kalau penjajah Hindunesia mengirim orang 'Islam' ke West Papua, yakinlah itu bukan orang Islam benaran tapi kaum munafiqun yang digunakan penjajah untuk mengimbangi penduduk West Papua yang sadar hingga suatu saat nanti mereka yang di imigran itu dapat memenangkan Penjajah ketika West Papua menawarkan referen dum sebagai solusi yang 'aman'. Inilah yang dimaksudkan peluru tanpa suara.


Dalam kesempatan ini ada baiknya saya kemukakan sebuah kata mutiara yang saya temukan sekitar 25 tahun yang lalu dan masih terngiang-ngiang dalam ingatan saya sampai hari ini. Kata mutiara tersebut sepertinya berasal dari seorang filosof. Apakah filosof Islam atau Kristen, bukanlah hal yang signifikan untuk diketahui pasti: "Pikiran telah membawa manusia kealam serba tekhnik, namun nafsu telah menipu akal manusia untuk berkelahi sesamanya. Hanyalah agama yang benar yang dapat ber tindak untuk menghukum antara akal dan hawa nafsu".
Yang perlu kita analisa mana yang dimaksudkan agama yang benar/haq disini. Hal ini perlu didiskusikan dengan lapang dada yang bertujuan untuk mencarai kenenaran bukan untuk mencari keme nangan yang mengakibatkan permusuhan antar agama. Justru itu mustahil didiskusikan secara lapang dada selagi penjajahan masih bercokol di West Papua atau kawasan perjuangan manapun di belahan Bumi ini yang sedang mengusir penjajah.


Sejak tragedi Qabil dan Habil (baca permusuhan sejarah manusia pertama), pertempu ran terus saja berlanjut sampai ke zaman kita ini, hingga para Ideolog Muslim membagi kan manusia kepada dua kutub, kutub Qabil dan kutub Habil. Kutub Habil senantiasa di perjuangkan oleh kaum dhuafa yang tertindas di permukaan planet Bumi ini. Sepakterjang Qabil dapat dibaca di http. achehkarbala. blogspot.com. Justru itu disini tidak perlu saya uraikan lagi. Se dangkan kutub Habil menurut DR Ali Syariati bukan saja orang Islam yang tertindas tapi juga orang non Islam yang tertindas. Hal itu dapat anda baca dalam buku karya DR Ali Syariati yang berjudul Nestafa Kaum Tertindas. Disana DR Ali Syariati menyampakan kepada pem baca bahwa ketika beliau berkunjung ke Mesir, kawasan yang di tujunya adalah Piramide.


Ketika DR Alisyariati duduk dihadapan piramid-piramid itu, beliau bermandikan airmata saat merenungkan bagaimana penderitaan yang dialami kaum dhuafa di mana mereka dipaksakan membawa ribuan bongkah batu besar dalam keadaan lapar untuk membangun Piramid (yang banyak manusia Dunia tertipu dengan kemegahan palsunya), dari jarak yang cukup menyeng sarakan. Sebahagian besar dari kaum dhuafa itu mati dalam per jalanan dan se bahagian lagi mati dige linding dengan alat berat hingga menyatu mayatnya dengan bong kahan-bongkahan batu ter sebut. Saya yakin DR Ali Syariati berdoa kepada Allah agar menga nugerahkan tempat yang aman kepada kaum dhuafa itu disisi Allah. Bukankah kita mengetahui bahwa Allah tidak akan mema sukkan anak-anak yang mati sebelum baligh dan orang - orang yang belum sampai dakwah kebenaran ke dalam Neraka. Andaikata anak-anak tersebut dimasukkan dalam Neraka, mereka bertanya kepada Allah swt: "Ke napa ya Allah, Engkau tidak memanjangkan umur kami agar kami berkesempatan untuk mentaati Engkau?", demikian juga kaum dhuafa yang non Islam itu akan me ngajukan pertanyaan yang sama.


Saya sendiri sempat mengalir air mata ketika menulis tulisan ini secara refleks, terenungi kaum dhuafa Acheh - Sumatra: http://www.youtube.com/watch_popup?v=ESahsqp5nwMyang dianianya oleh TNI dan POLRI, baik di Acheh maupun di West Papua, Ambon dan di belahan Bumi manapun seluruh Dunia atas keganasan manusia-manusia kutub Qabil atau manusia muta kabbirun. Klik disini sebagai sampelnya. Semoga orang apa saja yang terlanjur bersatupadu dalam kutub Qabil, bertaubat dengan cara bersatupadu dalam barisan pembebasan kaum dhuafa dimana saja mereka berada. Demikianlah kita meraih tujuan hidup yang benar, mencari keredhaan Allah sebagaimana diaplikasikan para ideolog. Sampel kaum tertanianya: http://www.youtube.com/watch?v=GDLU_v9qz5Q
http://www.youtube.com/watch?v=kb2grqp6XSw&feature=related


Billahi fi sabililhaq
hsndwsp di Ujung Dunia

 
 
 
 
 
m
BAHAYANYA AMBISIUS KEPEMIMPINANSURAH AL MAWADDAH: "KATAKANLAH HAI MUHAMMAD,
"AKU TIDAK MEMINTA APAPUN ATAS RISALAHKU INI KECUALI
KASIH SAYANG KEPADA AHLULBAYTKU"
(QS, as-Syura : 23)
hsndwsp
Acheh - Sumatra

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Ayat Mawaddah merupakan peringatan Allah swt kepada orang - o rang yang beriman agar mengikuti kepemimpinan Ahlulbaytnya, agar mencurahkan kasih sayang kepada ahlulbaytnya, agar tidak memben cinya, apalagi memusuhinya, membunuhnya dan bermacam bentuk kezaliman lainnya sebagaimana dilakukan oleh orang yang tidak beriman (baca para pembuat rapat gelap, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah dan prototype mereka di zaman kita masing-masing).

Ambisius kepemimpinan mengakibatkan malapetaka terhadap suatu perjuangan. Setelah Rasulullah saww meresmikan pengangkatan pengganti kepemimpinannya atas Ummah di Ghadirkhum setelah Haji Wada', sebahagian sahabatnya yang ambisius kepemimpinan membuat ra pat gelap di belakang Ka'bah untuk menjauhkan Imam Ali as dari ja batan yang telah ditentukan Allah dan RasulNya. Bayangkan betapa pilunya orang-orang yang benar Imannya di awal sejarah Islam yang dimulai dengan pengkhianatan sebahagian sahabat terhadap Utusan Allah swt sebagaimana pilunya hati Nabi Adam dan Hawa dimana a naknya sendiri (baca Qabil) yang mengkhianati agamanya hingga be rakhir dengan pembunuhan terhadap anaknya yang lain (baca Habil). Hal itu menjadi pelajaran buat Ummah Muhammad dikemudian hari bahwa agama itu adalah ketaatan kepada Allah, RasulNya dan Ulul Amri yang ditunjukkan Allah dan RasulNya sementara ambisius kepe mimpinan adalah mala petaka buat suatu perjuangan.

Ketidakambisiusan kepemimpinan baik sekali diperlihatkan oleh Wali Negara Acheh - Merdeka, DR Tgk Hasan Muhammad Tiro, dimana beliau mengatakan kepada Tgk Muhammad Daud Beu reueh pada tahun 1953 agar tidak mendirikan DII tetapi mendirikan Acheh - Merdeka, namun Tgk di Beureueh tidak mengerti politik yang tepat untuk Acheh kala itu. Kemudian pada masa konfrontasi antara Hindunesia dengan Malaysia, DR Hasan Muhammad mengingatkan lagi agar mendirikan Acheh - Merdeka tapi Tgk di Beureueh masih ti dak mengerti politik yang tepat untuk Acheh. DR Hasan Muhammad tetap sabar tidak akan mengambil alih kekuasaan Abu di Beureueh. Bayangkan bagaimana ketidakambisiusan DR Hasan Muhammad di Tiro, mampu bersabar sampai 20 tahun lagi tidak ada juga yang men dirikan Acheh - Merdeka, barulah Beliau mendirikannya: http://www.youtube.com/watch_popup?v=o9jkid85Liom

Akibat ketidaktaatan sebahagian sahabat Rasulullah sendiri terhadap ketentuan Allah dan RasulNya mengakibatkan pengkhianatan yang lebih besar lagi setelah priode mereka dilakukan penerus mereka terhadap ahlulbayt Rasulullah. Realitanya kepemimpinan tidak lestari juga ditangan para sahabat yang menjauhkan kepemimpinan yang di tunjuki Rasulullah saww. Alasan mereka mengambil alih kepemim pinan agar kepemimpinan itu tidak tertumpu hanya pada keluarga Rasulullah saja.

Tindakan mereka yang zalim, berani melawan ketentuan Allah dan Rasul Nya begitu mudah dimanfaatkan oleh keturunan Abu Sufyan bin Harb, musuh be buyutan Islam itu sendiri. Kepe mimpinan dilanjutkan oleh musuh Islam yang lebih besar lagi (baca Abu Sufyan bin Harb) melalui anaknya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan dimana tidak saja memerangi Imam Ali as tetapi juga meracuni Imam Hassan, cucu Rasullah yang pertama. Muawiyah bekerja sama politikus keji, Amr bin Ask (baca anak zina dari Abu Sufyan sendiri dengan Nabilah). Muawiyah bukan saja melawan Imam Ali, Kalau sebelumnya belum ada sahabat yang berani mencaci Imam Ali, di zaman Muawiyah seluruh khatib mesjid mulai mencaci Imam Ali sebagai 'rukun khutbah' atas perintah Muawiyah sepeninggal sang Imam.

Bayangkan! Masih adakah lagi sisa Muslim dalam system Muawiyah dan Yazid tersebut? Kalau hal ini mampu kita bayangkan, kita akan mampu juga membayangkan bahwa tidak adalagi sisa Muslim dalam system Hindunesia, kendatipun mesjid dibangun bagaikan cendawan tumbuh di musim hujan. Kalau Muawiyah bin Abi Sofyan mampu mencaci Imam Ali, meracuni cucu Rasulullah dan berbagai kezaliman lainnya, Anaknya Yazid bin Muawiyah mampu membantai keluarga Ra sulullah di Karbala (baca padang pasir di Irak).

Secara syar'i mayoritas orang dalam system Yazid bin Muawiyah mengaku beragama dengan agama Muhammad (baca Islam) tapi secara Ideology semua mereka itu munafiq atau hipokrit (QS, 2 : 8). Justeru itu saya serukan kepada orang Hindunesia yang mengaku beragama Islam agar keluarlah dari system 'Yazid - yazid' modern untuk membangun system 'Hussein". Dengan cara demikianlah aqidah kita dapat dise lamatkan. Kita tidak perlu sibuk dengan diskusi Islam plural, JIL, Muhammaddiah dan sebagainya. Diskusi semacam itu tidak ada arti nya sama sekali kecuali membuat pesertanya lupa akan tugas utama kita sebagai muslim benaran, yaitu pembebasan kaum dhuafa dari belenggu yang menimpa kuduk - kuduk mereka (Q.S,7:157)

Kita tutup tulisan ini dengan tempelakan Allah kepada kaum yang bersatupadu dengan kaum yang menentang Ahlulbayt Rasulullah dalam system taghut yang zalim, hipokrit dan korrup:

"Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak tunduk patuh kepada syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan tunduk patuhlah kepada da Ku. Inilah jalan yang selurus-lurusnya. Sesungguhnya syaithan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantarakamu. Apakah kamu tidak berfikir ? Inilah Jahannam yang dulu kamu diancam (dengannya). Masuklah kamu kedalamnya hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, tangan dan kaki Kami minta kesaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu" (QS,36: 60-65)

Betapa jelasnya Ancaman Allah kepada orang orang yang membangkang perintahNya saat di dunia, namun orang orang yang telah banyak melakukan kesalahan sudah tertutup hatinya untuk taubat, betapapun jelasnya dakwah yang dialamatkan kepada mereka, malah mereka menganggap pendakwah itu telah menghinanya, mencacinya dan sebagainya.


Billahi fisabililhaq
hsndwsp
di
Ujung Dunia