Minggu, 08 Maret 2015

ANTAR "SHIRATULMUSTAQIM MURNI DAN SHIRATULMUSTAQIM PALSU"
IMAGINE
Hari ini (Jum'at), saya berkhutbah disuatu mesjid, Acheh-Sumatra dengan judul: "TEMPELEKAN ALLAH SWT", berdasarkan ayat-ayat dari surah Yasin:
IMAGINE
UROENJOE (DJUM'AT), LON KHUTBAK BAK SABOH MEUSEUDJID DI ACHEH - SUMATRA NJENG DJUDULDJIH :"TEUMIMPLAK ALLAH SWT", MEUASAI DARI AYAT-AYAT SURAH YASIN:

"Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu hai Bani Adam agar supaya kamu tidak mengikuti (langkah) syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu"(QS,36:60). Dan tundukpatuhilah kepadaKu (ikutilah Aku). Inilah jalan yang (selurus)-lurus(nya) (QS, 36:61). Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).(QS,36:62). Masuklah (kamu) ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya (QS, 36:64). Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan (QS, 36:65)

"Ken kalheueh lon peugah bak gata hai aneuk Adam supaya  bek taikot (langkah) sjaithan? Sesungguhdjih sjaithannjan nakeuh musoh njeng njata bagi gata.  Taikotkeuh Lon, njankeuh djalan njeng siluroih-luroihdjih (siteupat-teupatdjih). Sesungguhdjih sjaithannjan kalheueh dipeusisat seubahagian le dari gata. Maka peuekeuh hana taseumike? Njoekeuh nuraka Jahannam njeng borodjeh gata diantjam ngennjan. Tatamengkeuh gata dalamdjih urornjoe diseubabkan gata borodjeh taingkar. Bak uroenjoe teutop abah awaknjan, djaroe dan gaki dieksaksi terhadap peue njeng borodjeh awaknjan kreudjakan (Q.S, 36: 60 s/d 65)

 
Fokus saya adalah "waani'buduuni, haaza shiratum mustaqim". (Ikutilah Aku, inilah jalan yang lurus). Ketika kita buka kamus bahasa Hindunesia, "A'buduni" diterjemahkan dengan "Sembahlah aku". Definisi daripada sembah adalah menempelkan dahi pada objek yang disembah. Kata sembah adalah khasnya bahasa Hindu dan Budha atau bhs Sangskerta (bhs Jawakuno) Ketika orang Hindu atau Budha beribadah mereka menamakan dengan sebutan "Sembahyang", yang berarti "Sembah Dewa". Dalam kamus bahasa Hindunesia juga dijelaskan Sembahyang samadengan "Sembah Hiyang", Hiyang samadengan Yang, samadengan Dewa. Hal ini lebih jauh dapat kita pelajari pada sila pertama dari Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mereka maksudkan tuhan Hiyang Maha Esa. "Yang" disitu bukan kata sambung, sebab dituliskan dengan huruf besar. (keterangan yang lebih jelas baca disini): http://achehkarbala.blogspot.no/2009/06/tak-ada-satu-bahasapun-yang-mampu.html

Fokuslon nakeuh "waani'buduni, haaza shiratum mustaqim". (Taikotkeuh Lon, njankeuh dja lan njeng siluroih-luroihdjih). Meunje tabuka kamus basa Hendon, "a'buduni" diterdjemah kan ngen "Seumahkeuh Lon". Definisi daripada "seumah" nakeuh peudjab dhoe bak "obdjek" njeng diseumah. Kata "seumah" nakeuh khasdjih basa Hindu dan Budha atawa basa Sangskerta (basa Jawa kuno). Awak Hindu dan Budha ikheun "Seumayang" watee di'ibadat. Ma'nadjih "seumah Dewa". Lam kamus basa Hendon didjeulaihkan tjit, Seuma yang saban ngen "Seumah Hiyang". Hyang saban ngen Yang, saban ngen Dewa. Hainjoe leubehget djeuet tanjoe peuladjari (meureunoe) bak sila phon dari Pancasila: "Keutuhanan Yang Maha Esa". Maksud awaknjan, "Tuhan Hyang Maha Esa". Yang disinan ken kata sambong, seubab dituleh ngen huruf rajek (capital leter). (Keuteurangan njeng leubeh djeulaih neubatja disinoe: http://achehkarbala.bologspot.no/2009/06/tak-ada-satu-bahasapun-yang-mampu.html


Orang Sunni menuduh orang Syi'ah menyembah batu. Lalu orang Syi'ah menjawab tuduhan: "kalian juga menyembah tikar mushalla. Apa bedanya sih antara batu dan tikarmushalla?" Kalau kami menaruh tanah Karbala diatas tikar Mushalla adalah berdasarkan hadist Nabi: "Sujud tidak sah, kecuali diatas tanah". Justeru itulah kami mengambil berkah dengan tanah Karbala (tanah tempat Syahidnya Imam Hussein, cucu kesayangan Rasulullah saww, sebagai ketua pemuda  di Surga). So secara tidak langsung kami telah menghubungkan sejarah "benang merah" tersebut, hidup subur dikalangan kami pecinta ahlulbayt.

Awak Sunni djitudoh awak Syi'ah seumah batee. Maka awak Syi'ah geudjaweueb tudohannjan: "Awak droeneuhpih neuseumah tika mushalla, peue bida, sih antara batee ngen tika mushalla?" Meunje kamoe puduek tanoh Karbala (tanoh teumpat syahid Imam Hussein, tjutjo keusajangan Rasulullah saww, seubagoe keutua peumuda di Sjurga). Djadi seutjara hana langsong kamoe kameuhubong seudjarah "beuneung mirah" njan udepnjata dikalangan kamoe peutjinta Ahlulbayt.

Darimana munculnya persoalan diatas?
Dari kelirunya ketika menterjemahkan "a'budu" kepada menyembah".   Arti yang tidak melenceng daripada "a'budu" adalah: "memperhambakan diri, mengikuti atau tundukpatuh".

Pat teuka su-eue diwateueh? (peu sabab teuka masalahnjan?)
Dari kekeliruan diterdjemahkan "a'budu" keu "seumah". Arti njeng hana meulentjeng dari a'budu nakeuh "memperhambakan diri, mengikuti atawa tundokpatoh".

 Tidak seorangpun mampu menyembah Allah swt. Jangankan menyembah, melihat saja manusia tidak mampu. Ingatlah peristiwa Nabi Musa as minta Allah memperlihatkan Diri kepadanya. Hal ini dapat disaksikan dalam Qur-an surah al A'raf ayat 143.

Hana meusidroepih mampu seumah Allah swt. Bektakheun seumah, takalon manteng han sanggop. Natingat pristiwa Nabi Musa as lakee kalen Allah? Hainjoe djeuet tasaksikan lam Qur-an surah al 'A'raf ayat 143: "....."

Ketika Nabi masih di Dunia, pernah duduk diatas pasir bersama para sahabat. Beliau membuat sebuah garis lurus dengan ranting yang ada ditangannya. Beliau berkata: "Ini adalah jalanku yang lurus" (Shiratulmustaqim). Lalu beliau membuat sebuah garis lagi yang juga lurus tetapi besar dan didalamnya beliau buat garis kecil berkelok-kelok. (Macam dahan petai yang lurus, dililit oleh tumbuhan yang menjalar). Kata Rasulullah saww selanjutnya, itu adalah jalan syaithan (memang lurus juga tetapi bagi orang yang benar imannya mampu membedakan dengan jalan yang lurus murni) (Shiratul mustaqim). Sesekali kurva kelihatan muncul atas-bawah, persis macam tumbuhan menjalar, lagi melilit pohon petai.

Watee nabi manteng di donja, pernah neuduek diateueh anoe ngen para sahabat. Nabi neupeuget saboh gareh teupat (luroih) ngen ranteng njengna bak djaroeneuh. Nabi neukheun: "Njoe nakeun djalanlon njeng teupat" (Shiratulmustaqim). Lheuehnjan Nabi neupeuget saboh garektreuk njeng teupattjit tapi rajek dan didalamdjih Nabi peuget garek ubeut meuwet-wet (lagee dheuen peute njeng teupat dipalet le uret). Kheun Rasulullah saww lheuehnjan, njan nakeuh djalan syetan (memang teupattjit tapi bagi ureueng njeng beutei Imangeuh, sanggop geupeubida ngen djalan njeng teupat (luroih) asli) (Shiratulmustaqim). Meudjan-djan kurva deuh, muntjol mijub-wateueh, preuseh uret palet bakpeute.
 
Setelah kiamat dunia, semua manusia yang tidak mengenal "Shiratulmustaqim" saat didunia, digiring ke dalam Neraka kecuali manusia yang memang pantas mendapat "syafaat" dari Rasulullah dan Ahlulbaytnya.

Lheueh kiamat donja bandum manusia njeng hana geuturi "Siratulmustaqim" watee di donja, geuhila u dalam Nuraka keutjuali manusia njeng memang pantas meuteumeu "Syafaa'at" dari Rasulullah dan ahlulbaytnya.

Ketika Allah memerintahkan petugasNya (Malaikat) untuk memasukkan orang-orang yang hitam muram wajahnya ke dalam Neraka, mereka memohon pada Allah:
1). Ya Allah! Berilah kami kesempatan sekali lagi untuk hidup di dunia, agar kami dapat mentaati Engkau.

Watee Allah Neupeurintah peutugaihNeuh (Malaikat) untok peutameng ureueng-ureueng njeng hitam muram mukageuh u dalam Nuraka, awaknjan meumohon nibak Allah:
1).  Ya Allah! Neubrikeuh kamoe keuseumpatan sigetreuk untok udep di donja, supaja kamoe djeuet meuta'at Droeneuh.

2). Ya Allah! Isteri-isteriku, anak-anakku, (kalau kebetulan isteri atau anaknya termasuk dalam golongan yang putih wajahnya), masukkan mereka kedalam neraka dan masukkan aku kedalam syurga.

2).  Ya Allah! prumoh-prumohlon, aneuk-aneuklon, (meunje keubeutolan prumih atawa aneuk-aneukgeuh teumasok lam golongan njeng puteh rupageuh), Neupeutameng awaknjan lam nuraka dan Neupeutameng lon lam Sjuruga.

3). Ya Allah! Kalau kedua permohonan kami tidak dapat Engkau kabulkan, jadikanlah kami sebagai tanah saja, kami tidak sanggup menahan pedihnya siksaan api neraka.
Pengamat yang mulia ! Betapa sedihnya orang orang yang wajahnya hitam muram pada saat itu. Begitu takutnya api Neraka sampai mereka minta untuk dikorbankan anak atau isterinya, padahal betapa sayangnya mereka kepada isteri dan anaknya saat di Dunia. Dan terakhir sekali sampai mereka mohon untuk dijadikan tanah saja agar tidak terkena azab Neraka. Namun yakinlah apa yang di-Firmankan Allah: "Dan Kami tidaklah menganiaya mereka, namun merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri...." (QS, 11: 101)


3). Ya Allah! Meunje bandua permohonan kamoe handjeut Neukabulkan, Neupeudjeuet kamoe keu tanoh manteng, kamoe han sanggop meuteun peudeh that siksa Apui Nuraka.


Peungamat njeng mulia! Beutapa seudeh ureueng-ureueng njeng hitam muram mukageuh bak saatnjan. Lageenjan teumakot apui Nuraka sampe geulakee krubeuen aneuk atawa prumoh, padahai that sajang awaknjan keu aneuk dan prumoh watee di Donja.

Dan keuneulheuehthat awaknjan sampe geumohon beudjeuet keu Tanoh manteng mangat bek keuneng adeuep Nuraka. Tapi beuneujakin peue njeng Neupeugah le Allah lam Qur-an: "Dan Kamoe hana meuanianja awaknjan, tapi awaknjan keudroe njeng anianja droe keudroe......." (QS, 11: 101)

Perhatikanlah sekali lagi bagaimana zalimnya mereka terhadap sesama manusia, ketika mereka memiliki kekuasaan di dunia. Mereka membunuh, menganianya, memperkosa, menghina, mencuri, merampas, merampok dan menipu rakyat jelata sebagaimana sepak terjang militer-militer dalam system yang menzalimi kaum dhuafa atau rakyat akar rumput di seluruh Dunia. Kesemuanya itu akan mendapat balasannya di Akhirat kelak. Mereka termasuk ke dalam golongan yang wajahnya hitam muram, walaupun di Dunia wajah mereka putih dan cantik berseri-seri (nauzu billaahi minzalik).

Neupratikan sigetreuk kiban zalem awaknjan terhadap seusama manusia, watee awaknjan na kuasa di Donja. Awaknjan diseumeupoh mate, ani anja,  zina paksa, peuhina, tjeumeutjue (kropsi), meumaksa, meurampok dan peungeut rakyat djeulata, lagee sipaktreudjang teuntra-teuntra lam system nanggroe njeng peubuet zalem keu kawom njeng hana daya (kawom mustadhafin) atawa rakyat "ukheue naleueng" di rata plosok Donja. Mandumnjan akan meuteumeu meunalah di Akherat teuma. Awaknjan teumasok lam golongan njeng rumandjih hitam muram, bahpih di Donja ruman awaknjan puteh dan lagak meuseri-seri (Neupeudjuoh kamoe ya Allah dari hai njeng lageenjan)

Pada saat mereka memohon agar dijadikan tanah saja, Allah menempelak mereka dengan tempelak yang sangat menyakitkan sebagaimana yang diabadikan Allah swt. dalam surah Yasin yang saya paparkan diawal khutbah: "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak tunduk patuh kepada syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan tunduk patuhlah kepada Ku. Inilah jalan yang selurus-lurusnya. Sesungguhnya syaithan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantarakamu. Apakah kamu tidak berfikir? Inilah Neraka Jahannam yang dulu kamu diancam (dengan nya). Masuklah kamu kedalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, tangan dan kaki Kami minta kesaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu" (QS,36: 60-65)

Barakallahu li walakum fil Qur-anil karim, wanah'ani waiyyakum bima fihi minal aayati wazikkril hakim, wataqabbala minini waminggkum tilawatahu, innahu huassamiiul 'alim...

Khutbah ke 2, setelah duduk:

Memang "Shiratul mustaqim" itu diklaim milik mereka oleh semua pemeluk agama. Baik Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Budha, Konfucu maupun agama lain sebagainya. Kenapa mereka masing-masing mengklaim sebagai milik merekalah "Jalan yanglurus"? Apakah kita harus saling bunuh-membunuh dengan alasan klaim-klaim seperti itu macam sepakterjang "kaum Takfiri" yang lagi populer namanya dewasa ini?  

Jawabnya "Tidak". Kalau kita termasuk manusia yang percaya kepada Allah swt, Dia berkata: "Lakum diinukum waliadin" (Bagimu agamamu dan bagiku agamaku). 

Adalah logik kalau orang Islam mengatakan kecuali Agama Islam, yang lainnya semuanya sesat. Agama-agama lainnya juga logik mengatakan hanya agama mereka yang lurus, yang lainnya semua bengkok.  Inilah yang dinamakan sesuai "kepercayaan masing-masing".

Khususnya bagi kita yang beragama Islam harus mampu menerima seruan Allah untuk berpikir dalam ayat diatas.  Mula-mula Allah menurunkan Nabi Adam untuk memperkenalkan jalan yang lurus. Jalan tersebut akhirnya dibengkokkan olen Qabil, anak Adam sendiri. Lama kemudian Allah memunculkan nabi Ibrahim untuk memperkenalkan kembali jalan yang lurus yang sedang dirusak oleh Namrud. Demikianlah Allah memunculkan Rasul-rasulnya silih berganti untuk memperkenalkan jalanNya yang lurus (shiratalmustaqim). kepada Manusia agar manusia tidak sesat di Dunia ini. Ketika jalan yanglurus ditangan nabi Musa dan Harun dirusak oleh Samiri, Allah memunculkan Nabi 'Isa bin Maryam. Ketika Nabi 'Isa dihadang oleh musuh Allah akibat laporan pengikut Nabi 'Isa sendiri yang munafiq, 'Isa dighaibkan Allah dengan ghaib Kubra sebagaimana Imam Mahdi al Muntazhar, hingga simunafiq tadilah yang kena salib, disangka Nabi 'Isa. 

Sebagai penutup Allah memunculkan Nabi Muhammad saww untuk meluruskan kembali jalan lurus yang telah dirusakkan sepanjang sejarah dunia.Dari ini beruntunglah manusia yang memahami Nabi Muhammad dan misi terakhirnya di dunia, namun......

Setelah Nabi Muhammad kembali kehadhirat Allah, dunia lagi-lagi kehilangan penyampai "Shiratulmustaqim".  Memang mereka percaya kepada Nabi Muhammad tetapi tidak percaya kepada orang-orang yang diangkat Nabi sebagai perpanjangan "keimamahannya". Sebahagian orang khawatir kalau mereka menerima Imam Ali sebagai pemimpin mereka paska kewafatan Rasulullah, kepemimpinan akan berkisar sekitar keluarga Rasulullah, dimana mereka sangat ambisius untuk berkuasa. Ironbisnya pendapat mereka yang keliru ini didukung oleh orang ramai. Padahal tidak ada argumen yang mampu mematahkan argumen Rasulullah kecuali mereka itu pasti termasuk orang yang tidak beriman kepada Rasulullah saww. Disinilah yang membuat kita heran, kenapa sampai hari ini penentang kebijakan Rasulullah masih saja mendapat dukungan oleh kebanyakan orang? Kita berdaya upaya untuk memperjelas jalan yang lurus kepada mereka agar mereka tidak masuk Neraka yang paling menyenbgsarakan dan kekal selama lamanya tetapi malah mereka marah kepada kita.

Tidakkah mereka berfikir sebagaimana pesan Allah untuk berfikir diayat diatas dan juga ayat-ayat lainnya bahwa kekhawatiran yang mereka miliki langsung saja diserobot oleh keturunan Abu Sofyan, musuh bebuyutan Rasulullah sendiri.  Kenapa kalau kepemimpinan dari keluarga Rasulullah enggan mereka ikuti sedangkan kepemimpinan dari musuh Rasulullah, justeru mereka dambakan? Itukah namanya yang disebut mu'min? (QS, 2: 8)

http://easyenglishlearning.org/acheh-karbala.html
Baraqallahu li walakum
walazirullahi akbar .
(angku di Tampokdjok-Awegeutah,
Acheh - Sumatra)